Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

welkom | informatie | gemeentecontacten | kerkdienst | Polen/Tsjechiëdag | Gazeta | liederen | archief | contact

Informatie

Waar gaat het om in de contacten?

Het gaat niet alleen om “geestelijke zaken”, maar ook om een brede oriëntatie zoals de mogelijkheid om cultuur, geschiedenis, maatschappij visie en wereldnieuws, kortom het leven, met elkaar te delen en daarin naast elkaar te staan, elkaar te bemoedigen, elkaar te helpen en temidden van het leven de weg te vinden.
Een gemeente die zich in deze wereld open wil opstellen en zich onderdeel weet van de Kerk van Jezus Christus kan in het gemeentecontact een enorme stimulans vinden om dieper te gaan verstaan wat gemeente-zijn inhoudt.
Vandaar dat in de afgelopen jaren nogal eens de term “pastoraal gemeentecontact” is gevallen. Die term geeft aan, dat het hier om een ontmoeting gaat.
Je verdiepen in de partner-gemeente en haar situatie en het gesprek met de partner vormen de basis van het contact. Het gaat om een tweezijdig gebeuren dat alleen perspectief heeft als beide partners op hetzelfde niveau met elkaar omgaan.
In 2007 is in de grensstreek Nederland-Duitsland tussen kerken een samenwerkingsproject tot stand gekomen met de naam “Bruggen der Hoffnung”.

Op een congres van deze samenwerkende kerken zei prof. Henk de Roest in 2008 “De grens scheidt en verbindt. Men ontdekt de eigen situatie opnieuw, neemt verschillen waar in de vergelijking met anderen, merkt dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Men ontdekt sterke en zwakke punten. Men merkt ook verschillen in de 'taal', niet alleen misverstanden maar ook verschillende opvattingen, andere overtuigingen en daarbij horende praktijken en gewoonten”.

Persoonlijke ontmoetingen.

Belangrijk in de gemeentecontacten is de persoonlijke ontmoeting. Dat geeft steeds een enorme verdieping aan het contact, want bij namen komen nu de gezichten. Een bezoek geeft ons ook de unieke mogelijkheid om met de ogen van de partner naar onszelf te kijken. Mensen die in andere omstandigheden leven, met een andere geschiedenis, met een andere ontwikkeling, stellen kritische vragen over wat wij als vanzelf sprekend ervaren.
Omgekeerd kunnen wij in die andere situatie voor hen hetzelfde betekenen. Dat is een goede zaak,want wie van ons heeft de wijsheid in pacht?

Hoe geef je inhoud aan het contact?

Bij de onderlinge bezoeken worden vaak voor beide gemeenten belangrijke thema’s aan de orde gesteld die het gemeente-zijn betreffen. Deze worden na gezamenlijk overleg, in beide gemeenten voorbereid.
Verder vinden er uitwisselingen plaats van gemeente-activiteiten zoals koren, jeugdgroepen e.d.
Ook worden Paaskaarsen en kerstgroeten uitgewisseld of worden in beide gemeenten op dezelfde zondag diensten georganiseerd rond hetzelfde thema.

Inhoud van de contacten.

Omdat veel van de contacten ontstaan zijn in de tijd van de grote hulpgoederenacties aan het begin van de tachtiger jaren en sommige contacten daaruit min of meer zijn voortgekomen, is er veel nagedacht over de vraag of hulpverlening een goede basis is voor een gemeentecontact.
Die vraag is, zowel aan Poolse als aan Nederlandse zijde, vrij algemeen met “nee” beantwoord.
De praktijk leert dat hulpverlening als het de aanzet van een contact vormt vanaf het begin de verhoudingen scheef trekt. Het is frustrerend voor beide zijden, wanneer bij de Poolse partner vanaf het begin dankbaarheid en soms zelfs een minderwaardigheidsgevoel een rol spelen. Zulke contacten lopen vroeg of laat spaak.

Het contact moet dus uiteindelijk op een andere basis vorm gegeven worden. Als er hulpverlening is gewenst is het beter die van het gemeentecontact te onderscheiden.

Taakomschrijving Werkgroep.

  • De Landelijke Werkgroep ondersteunt de kerkelijke contacten tussen Nederlandse en Poolse partnergemeenten door middel van uitwisseling van informatie op landelijke ontmoetingsdagen en bezoeken aan plaatselijke werkgroepen.
  • Zij attendeert de partnergemeenten op ontwikkelingen in Nederland en Polen, die van belang zijn voor de gemeentecontacten o.a. in het magazine GAZETA.
  • Waar nodig helpt zij de partnergemeenten bij de bespreking van thema´s ter verdieping van de gemeentecontacten.
  • Waar nodig kan de Landelijke Werkgroep incidenteel hulp bieden bij taalproblemen in het contact met de partnergemeente.
  • Het organiseren van een Landelijke Polendag voor de partnergemeenten in Nederland, kan een positieve impuls geven aan de organiserende werkgroep, de plaatselijke gemeente en hun partner- gemeente.


Landelijke Werkgroep Kerkelijke contacten Nederland - Polen en Tsjechië.

Secretaris: drs J.A.Th. Kunst
e-mail: johan.kunst@planet.nl

Oktober 2010