Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

welkom | informatie | gemeentecontacten | kerkdienst | Polen/Tsjechiëdag | Gazeta | liederen | archief | contact

Beste allemaal,
Het bestuur van de Landelijke Werkgroep Kerkelijke Contacten Nederland-Polen/Tsjechië heeft het besluit genomen om de werkzaamheden m.i.v. 1 januari 2018 te stoppen.
De motivatie waarom dit besluit genomen moest worden vindt u onder dit bericht.

Van deze gelegenheid maak ik gebruik allen te bedanken voor de vaak jarenlange samenwerking en inzet voor de contacten met hun partner gemeenten verspreid in Europa.
De contacten hebben zowel in Nederland als in landen voor degenen die bij die contacten betrokken waren veel betekend. Persoonlijke vriendschappen zullen zeker blijven bestaan.
Wat betreft de kerkelijke contacten met Polen en Tsjechië zal er na 1 januari 2018 geen overkoepelend Landelijke Werkgroep meer actief zijn.

Maar de Poolse kerkdiensten in Utrecht gaan gewoon door. Elke maand komen ± 30 Poolse kerkgangers uit het hele land speciaal voor deze dienst naar Utrecht. De Poolse Lutherse Kerk betaalt de reiskosten van de Poolse dominee. Met behulp van fondsen kunnen wij de verblijfkosten in Utrecht van de Poolse predikant voorlopig blijven betalen.

Met vriendelijke groet,
Johan Kunst
landelijke werkgroep kerkelijke contacten
Nederland - Polen en Tsjechië

17 juni 2017

Aan de landelijke werkgroepen,
Het is al geruime tijd geleden, dat u enig bericht van ons hebt ontvangen.
Misschien twijfelde u zelfs aan ons bestaan als landelijke werkgroep Kerkelijke Contacten Nederland *Polen/Tsjechië.
Het is daarom tijd u in te lichten over de huidige stand van zaken.

Het afgelopen jaar hebben wij zowel persoonlijk als telefonisch contact gehad met de plaatselijke werkgroepen.
Uit die contacten is ons gebleken dat de meeste contacten, die nog bestaan vaak uitsluitend van persoonlijke aard zijn.
Mensen hebben elkaar leren kennen en waarderen. Op zich is dat een goede zaak. Echter in de loop der jaren is de oorspronkelijke opzet en intentie van deze kerkelijke contacten op de achtergrond geraakt, namelijk dat het om contacten tussen kerkelijke gemeentes gaat.
Kerkenraden toonden vaak weinig belangstelling voor het werk en de gemeente was er vaak weinig in betrokken. Andere interesses zijn er voor in de plaats gekomen.
Deze afnemende belangstelling blijkt onder meer uit het aantal mensen dat zich had opgegeven voor de laatste landelijke ontmoetingsdag in Utrecht. Het waren er zo weinig dat wij ons genoodzaakt zagen deze dag niet door te laten gaan.

Deze situatie is niet alleen in Nederland zo gegroeid want ook in Polen en in Tsjechië is de belangstelling sterk afgenomen. Als gevolg daarvan hebben in de afgelopen jaren verschillende werkgroepen het besluit genomen om deze contacten af te bouwen in goed overleg met de partners.
Hier komt bij dat vanaf 1 januari 2017 de jaarlijkse subsidie voor ons werk door de landelijke synode is stopgezet. Daardoor is de huidige opzet van ons werk niet meer mogelijk.

Dit najaar bezinnen wij ons als landelijke werkgroep over de wijze waarop wij ons werk zullen beëindigen.

De landelijke werkgroep kerkelijke contacten Nederland – Polen / Tsjechië
zal m.i.v. 1 januari 2018 worden opgeheven.

Dit neemt niet weg dat wij hopen dat alle plaatselijke werkgroepen die nog levende contacten hebben, gewoon door zullen gaan.

Lange tijd hebben wij getracht u op de hoogte te houden via het blad Gazeta. De laatste twee jaren is dat maar nauwelijks gelukt; daarvoor onze excuses. Wij zijn wel van plan om in het najaar nog eenmaal het blad uit te geven. Daarna houdt het blad op te bestaan.

Enigszins met weemoed kijken wij terug naar het verleden maar ook met dankbaarheid over al het goede, die deze ontmoetingen ons hebben gebracht en die ons leven hebben verrijkt. Met name dat wij ons over de grenzen heen verbonden weten in het geloof in Christus als Heer van de kerk.

Intussen kunnen wij wel melden dat de kerkdiensten voor de Poolse protestanten in Nederland ook na 1 januari 2018 gewoon doorgaan. Eenmaal per maand vindt er een kerkdienst plaats in de Luthers kerk in Utrecht, waarin een Poolse predikant voorgaat. Deze kerkdiensten worden uit gefinancierd dankzij de steun van enkele fondsen.

Het ga u allen goed.

Met vriendelijke groet
Ds Johan Beks             drs Johan Kunst
voorzitter                    secretaris