Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

Jaarverslag 2015

terug

landelijke werkgroep
kerkelijke contacten Nederland-Polen/Tsjechië

voorzitter:
ds. J.W.Beks
Hastelweg 89a
5616HK Eindhoven
telefoon 040-248 4704
e-mail: j.beks6@kpnplanet.nl
www.gemeentecontacten.nl

 

secretaris:
drs J.A.Th. Kunst
Koningin Wilhelminalaan 25
2264 BL Leidschendam
telefoon 070-327 0933
e-mail: johan.kunst@planet.nl
www.gemeentecontacten.nl

Samenstelling van de landelijke werkgroep op 31 december 2015 was:
Ds. Johan Beks -voorzitter, mw. Marta Kubala, drs. Johan Kunst -secretaris,
Dhr. Sake Postma -penningmeester, Mw.Trudie de Rijk-Smit, Ds. Janos Schellevis,
Dr. Fred Stellingwerf en mw. mr. Rody Voors-’t Hart.

De landelijke werkgroep heeft in dit verslagjaar drie keer vergaderd op 12 januari, 1 juni en 12 oktober 2015. Om de hoge reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen te beperken is er tussendoor veelvuldig telefonisch en e.mail contact geweest.

Het wel en wee van de leden van de landelijke werkgroep was een van de onderwerpen die in de vergaderingen en de onderlinge contacten geregeld ter sprake kwamen.
De langdurig ziekte van Fred Stellingwerf; het beroep van ds Janos Schellevis naar Appelscha; de verhuizing van Trudie de Rijk-Smit van Voorhout naar Amersfoort.

In de vergaderingen is o.a. aan de orde gekomen:
    -   het wel en wee van de plaatselijke werkgroepen in Nederland. Verschillende groepen maken melding
        van ‘vergrijzing’ en verminderde betrokkenheid van de gemeenteleden t.a.v. de contacten met de
        Poolse partner gemeente.
    -   contacten met het bureau van de Poolse Lutherse bisschop in Warschau en de partnergemeenten in Polen.
    -   de organisatie en financiering van Poolse Lutherse kerkdiensten in Utrecht.
    -   inhoud en organisatie van de landelijke Polen-Tsjechië op 21 maart 2015 in Zutphen.
    -   de financiële basis van onze werkgroep nu en in de toekomst.
    -   inhoud en vormgeving het magazine GAZETA.
    -   inhoud en vormgeving website van onze werkgroep.
    -   de verslagen van de vergaderingen van ‘Kerk-in-Actie’ in Utrecht met de andere landelijke werkgroepen.

* Landelijke Polen-Tsjechië dag op 21 maart 2015 in de Luthersekerk – Beukerstraat 10 in Zutphen.
Deze dag is voorbereid door de werkgroep Zutphen - Dzialdowo-Lidzbark.
Thema van deze dag: ‘kerk zijn in een wereld vol spanning en de spanningen daarover in Polen/Tsjechië’.
Namens verschillende werkgroepen met een kerkelijk contact in Polen of in Tsjechië waren vertegenwoordigers aanwezig. Totaal waren er ± 40 gasten.
De sprekers op deze dag waren:
Peter Morée, docent kerkgeschiedenis aan de Theologische faculteit van de Karel Universiteit in Praag Rafael Tarnogórski, jurist, gespecialiseerd in internationaal recht, woont in Polen.
Het verslag van deze bijeenkomst is gepubliceerd in Gazeta nr 32 - dd. mei 2015* Gazeta.
Als gevolg van ziekte, verhuizing en andere privé omstandigheden van de redactieleden is de Gazeta in 2015 slechts tweemaal verschenen. De inhoudsopgave van de verschenen Gazeta’s is te vinden op onze website, www.kerkcontacteneuropa.nl
Wie een kopie van een artikel wil ontvangen kan dat aanvragen via de secretaris.

* Financiële basis van de LWG.
Onze landelijke werkgroep ontvang, jaarlijks net als de overige LWG’s via ICCO-KiA een financiële bijdrage. In 2014 is meegedeeld dat deze subsidie m.i.v. 2017 niet meer kan worden verstrekt. Jaarlijks houden wij van de subsidie een zeer klein bedrag over, daarvan kunnen de huidige activiteiten niet worden uitgevoerd. In de komende tijd zullen wij moeten nagaan op welke manier wij vanaf 2017 voldoende inkomsten kunnen verwerven om onze activiteiten te kunnen betalen. Zie ook het financieel verslag van de penningmeester.

* Contact met het kantoor van de Lutherse bisschop in Warschau.
Gedurende het afgelopen jaar is er regelmatig contact geweest met het bureau van de bisschop in Warschau. De gesprekspartner van ds. Johan Beks die deze contacten onderhoudt was Anna Wrzesinska, de secretaris van bisschop Jerzy Samiec, de leider van de Evangelisch Lutherse Kerk in Polen. Met haar werden de afspraken gemaakt over de predikanten, die de kerkdiensten verzorgden in Utrecht. Bovendien is Anna Wrzesinska behulpzaam geweest met de keuze voor een spreker op onze landelijke dag.
In november is er een bezoek gebracht aan Warschau waar in een overleg met de bisschop Samiec. Hij sprak daarbij zijn waardering over onze inzet voor de Poolse Lutheranen in Nederland. Bovendien zegde hij toe  dat ook in het komende jaar predikanten uit Polen in Utrecht voor zullen gaan in de kerkdiensten.

* Poolse Lutherse kerkdienst in Utrecht.
Naast een overgrote meerderheid van katholieken zijn er in Polen ook ± 70.000 Lutheranen. Momenteel zijn ook onder hen veel jonge mensen die in het westen van Europa werken.   In veel landen zoals Engeland, Ierland, Zweden en Noorwegen, is het gelukt om Lutherse kerkdiensten in het Pools te organiseren.
Na een start van deze diensten in Den Haag werden in 2015 deze Poolse Lutherse kerkdiensten gehouden in de Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 in Utrecht. Met die kerk is een afspraak gemaakt om elke maand een Poolse Lutherse kerkdienst te organiseren. Dankzij een gift van de Vereniging Luthers Diakonessenhuis Fonds is het mogelijk gebleken de diensten maandelijks te organiseren.
De Poolse Lutherse kerk betaalt de reiskosten van een Poolse predikant naar Utrecht. De Landelijke werkgroep betaalt alle overige kosten, zoals huur van de kerk, de aanwezigheid van een organist, reis- en verblijfkosten in Nederland etc.
Gemiddeld zijn ± 25 Poolse Lutheranen in de kerkdiensten aanwezig.
De organisatie van deze diensten is in handen van mw. Marta Kubala, Poolse van geboorte en gemeentelid van de Lutherse kerk in Utrecht.

* Kerk-in-Actie & Landelijke werkgroepen.
Afgevaardigden van de verschillende landenwerkgroepen worden tweemaal per jaar uitgenodigd door ‘ICCO*Kerk-in-Actie’ in het Dienstencentrum in Utrecht voor overleg en uitwisseling van informatie. Naar deze vergaderingen zijn namens onze werkgroep afgevaardigd ds Johan Beks en Johan Kunst. In deze bijeenkomsten is o.a. gesproken over de financiën, de activiteiten en de toekomst van de verschillende Landelijke Werkgroepen.
Tot 01.01.17 subsidieert ICCO*Kerk-in-Actie het werk van de verschillende landelijke werkgroepen.

* PR.
De activiteiten van de landelijke werkgroep heeft verschillende keren vermeld in bladen en/of digitale informatie.
* In ‘Kerk in de Stad Utrecht’ februari 2015 staat een verslag van een Poolse kerkdiens.
* In ‘Kerk informatie’, officieel orgaan van de PKN is in juli/augustus 2015 een informatief artikel over Poolse kerkdiensten in Utrecht opgenomen. In dat artikel wordt duidelijk at de bezoekers van de Poolse kerkdiensten in Utrecht uit het hele land komen. Sassenheim, Rotterdam, Almelo, Harderwijk Kampen en Utrecht zijn de woonplaatsen van de kerkgangers. Deze spreiding van de bezoekers toont heel duidelijk de behoefte aan van degenen die de vaak uren lange reis ondernemen om samen met familieleden een kerkdienst in de moedertaal te kunnen volgen en ook een pastoraal gesprek te kunnen hebben in de Poolse taal.
* Marta Kubala heeft een facebookpagina gemaakt met de naam "Polscy Luteranie w Holandii". Ook is informatie te vinden op http://holandia.luteranie.pl en www.holandia.luteranie.pl * Ook op de door Polen in Nederland veel bekeken website van Niedziela.nl en Polonia.nl wordt regelmatig informatie over de Poolse kerkdiensten geplaatst.Slot.
Op de landelijke dag in Zutphen werd opnieuw duidelijk dat de deelnemende kerken in Nederland en hun partner kerken in Polen of Tsjechië vaak op verschillende manieren invulling geven aan hun ‘kerk-zijn’. Daarnaast zijn de partner gemeenten niet altijd op de hoogte van de kerkelijke organisatie in de verschillende landen. Die onbekendheid kan tot onbegrip leiden. Opnieuw hebben wij ervaren dat de partners trachten van elkaar te leren wat kerk-zijn is, leren elkaar te begrijpen en voor elkaar te bidden.
In die samenwerking ontdekken de partnergemeenten opnieuw de eigen Christelijke identiteit en ontdekken zij samen wat het betekent om in deze tijd gemeente van Jezus Christus te zijn en wat zij van elkaar en aan elkaar kunnen leren en er voor elkaar kunnen zijn in tijden van spanning en verdriet. Wanneer partnergemeenten zo elkaar tegemoet treden hebben de gemeentecontacten een zinvolle toekomst.
Door de organisatie van de Poolse kerkdiensten in Nederland heeft de werkgroep in samenwerking met de landelijke Poolse Lutherse bisschop Jerzy Samiec voor de Polen in ons een plek van samenkomst kunnen creëren waar duidelijk behoefte aan is.

Het bestuur van de Landelijke Werkgroep Kerkelijke Contacten Nederland-Polen/Tsjechië dankt iedereen die in het afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, zich heeft ingezet om betrokken te willen zijn bij de kerkelijke contacten tussen Nederland-Polen en/of Tsjechië.

Namens het bestuur
Drs. Johan Kunst, secretaris


verslag printen   |   terug