Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en TsjechiŽ

Jaarverslag 2014

terug

landelijke werkgroep
kerkelijke contacten Nederland-Polen/Tsjechië

voorzitter:
ds. J.W.Beks
Hastelweg 89a
5616HK Eindhoven
telefoon 040-248 4704
e-mail: j.beks6@kpnplanet.nl
www.gemeentecontacten.nl

 

secretaris:
drs J.A.Th. Kunst
Koningin Wilhelminalaan 25
2264 BL Leidschendam
telefoon 070-327 0933
e-mail: johan.kunst@planet.nl
www.gemeentecontacten.nl

Samenstelling van de landelijke werkgroep op 31 december 2014 was:
Ds. Johan Beks - voorzitter, drs. Johan Kunst - secretaris, Dhr. Sake Postma - penningmeester,
Mw. Trudie de Rijk-Smit, Ds. Janos Schellevis, Dr. Fred Stellingwerf en mw. mr. Rody Voors-ít Hart.

De landelijke werkgroep heeft in dit verslagjaar drie keer vergaderd op 13 januari, 12 mei en 29 september 2014 en tussendoor is er veelvuldig telefonisch en e.mail contact geweest In de vergaderingen is o.a. aan de orde gekomen:
het wel en wee van de plaatselijke werkgroepen in Nederland.
inhoud en organisatie van de landelijke Polen-TsjechiŽ op 5 april 2014 in de Ontmoetingskerk in Dieren.
contact met een delegatie die namens kerken in TsjechiŽ op bezoek was in Utrecht.
contacten met het bureau van de Poolse Lutherse bisschop in Warschau en de partnergemeenten in Polen.
de financiŽle basis van onze werkgroep nu en in de toekomst.
inhoud en vormgeving het magazine GAZETA.
inhoud en vormgeving website van onze werkgroep.
de organisatie van Poolse Lutherse kerkdiensten in Den Haag.
de verslagen van de vergaderingen van ĎKerk-in-Actieí in Utrecht met de andere landelijke werkgroepen.


Ontmoetingskerk te Dieren

* Landelijke Polen-TsjechiŽ dag op 5 april 2014 in de Ontmoetingskerk in Dieren.
Het thema van deze landelijke contact dag was: De organisatie van de kerk in Polen en in TsjechiŽ t.a.v. de functie en taak van de (Lutherse) bisschop, de plaatselijke predikant, de kerkenraad, de diaconie en de invloed daarvan op de samenwerking met de partner gemeente in Nederland.
Inleiders waren Ds. Lucasz Ostruszka, predikant in Katowice (Polen) en Leendert Wolters die vanuit o.a. de Sint-Joriskerk in Amersfoort als kerkelijk werker is uitgezonden naar Praag. Hij is werkzaam aan het Comenius Instituut in Praag(TsjechiŽ).
Van verschillende Poolse en Tsjechische plaatselijke werkgroepen waren vertegenwoordigers aanwezig. Totaal Ī 35 personen.
Van de mogelijkheid om beide sprekers vragen te stellen n.a.v. hun inleiding is druk gebruik gemaakt. De inleidingen van ds Ostruszka en van Leendert Wolters zijn geplaatst in Gazeta dd. november 2014.
Tijdens deze dag werd het besluit genomen dat de Landelijke werkgroep namens alle aanwezigen een brief zal opstellen n.a.v. het oplopen van de onrust die is ontstaan na overname van De Krim door de Russen. Deze brief die zowel in het Pools als Tsjechisch zal worden vertaald kan elke Nederlandse plaatselijke werkgroep zelf ondertekenen en versturen aan hun Poolse of Tsjechische partnergemeenten.


Johan Beks bedankt de inleiders - Ds. Lucasz Ostruszka (links), predikant in Katowice (Polen)
en Leendert Wolters (rechts), werkzaam aan het Comenius Instituut in Praag(TsjechiŽ)

* contact met een Tsjechische delegatie.
In mei hebben enkele leden van het bestuur van de Landelijke werkgroep kennis gemaakt met de Tsjechische delegatie die aanwezig was bij de synode van de PKN in Utrecht.
Met deze Tsjechische delegatie is o.a. de brief besproken die de Nederlandse gemeenten aan hun Tsjechische partner gemeenten hebben gestuurd n.a.v. het oplopen van de spanningen als gevolg van de inval van de Russen in De Krim.
* Overleg met de Poolse bisschop Jerzy Samiec.
Het afgelopen jaar is er een intensief contact geweest met het bureau van de bisschop van de Lutherse kerk in Warschau-Jerzy Samiec. Deze contacten liepen meestal via zijn secretaresse Anna Wrzesinska, die tevens lid is van de Holland commissie. Het ging daarbij voornamelijk over de organisatie van kerkdiensten ten behoeve van Poolse protestanten in Nederland. Bisschop Samiec is ons daarbij zeer behulpzaam geweest. Naar aanleiding van de vliegramp met het toestel van de Malaysian Airways ontvingen wij een brief van hem waarin hij zijn meeleven met ons uitte. Ook de synode van de PKN heeft een condoleance brief van de bisschop ontvangen Daarnaast is zowel de Holland commissie als het bureau van de Bisschop behulpzaam geweest bij de organisatie van de landelijke dag van onze werkgroep in Dieren.

FinanciŽle basis van de LWG.
Onze landelijke werkgroep ontvang, jaarlijks net als de overige LWGís via ICCO-KiA een financiŽle bijdrage. In 2014 is meegedeeld dat deze subsidie m.i.v. 2017 niet meer kan worden verstrekt.
Jaarlijks houden wij van de subsidie een zeer klein bedrag over, daarvan kunnen de huidige activiteiten niet worden uitgevoerd. In de komende tijd zullen wij moeten nagaan op welke manier wij vanaf 2017 voldoende inkomsten kunnen verwerven om onze activiteiten te kunnen betalen.

Gazeta.
In 2014 is Gazeta tweemaal verschenen. Trudie de Rijk-Smit was voor Gazeta nr 4 t/m nr 30 de eindredacteur. Gemiddeld verschijnen er 3 nummers per jaar. De conclusie is dat Trudie heel veel jaren verantwoordelijk was voor de verschijning en de zinvolle inhoud van ons magazine. Het bestuur heeft zijn dank uitgesproken voor die jarenlange inzet en verantwoordelijkheid.
Trudie de Rijk-Smit en ds. Johan Beks hebben veel vertaal- en kopieerwerk verricht om deze uitgaven tot stand te laten komen. In 2014 is de taak van eindredacteur overgedragen aan Sake Postma en ds. Janos Schellevis.
De inhoudsopgave van de verschenen Gazetaís is te vinden op onze website, www.kerkcontacteneuropa.nl
Wie een kopie van een artikel wil ontvangen kan dat aanvragen via de secretaris.

Nieuwe website
De gezamenlijke landelijke werkgroepen hebben in 2014 een nieuwe webmaster en een nieuwe website gekregen. Wij hebben afscheid genomen van Wim van Woerkens.
In mw.Henny Kalisvaart hebben wij een nieuwe webmaster gevonden. Zij heeft ook de nieuwe website gemaakt. De naam van de vernieuwde website is www.kerkcontacteneuropa.nl

* Poolse Lutherse kerkdienst in Den Haag.
Op 27 oktober 2013 en 9 februari 2014 zijn Poolse Lutherse kerkdiensten gehouden waarin Rev. Wojciech Pracki voorging. Ds Pracki kwam speciaal voor deze dienst uit Polen naar Den Haag. Naast een aantal belangstellende Nederlanders waren in de 2e dienst 7 Poolse en Pools sprekenden kerkgangers aanwezig. Ds. Pracki heeft aan het einde van de dienst zijn preek kort in het Engels samengevat. In het gesprek na de dienst tussen de Poolse kerkgangers en Ds. Pracki bleek duidelijke de behoefte aan deze dienst. Organisatorisch waren er enkele problemen, waaronder de onmogelijkheid om een regelmaat aan te brengen in de te houden diensten. Daardoor kon er geen verband ontstaan tussen de diensten. In overleg is besloten om te onderzoeken of een betere organisatie mogelijk was in de Evangelisch Lutherse gemeente in Utrecht. Met die kerk is een afspraak gemaakt om met ingang van januari 2014 elke eerste zondag van de maand een Poolse Lutherse kerkdienst te organiseren.
De organisatie van deze diensten is mede in handen van mw. Marta Kubala, Poolse van geboorte en gemeentelid van de Lutherse kerk in Utrecht.

Kerk-in-Actie & Landelijke werkgroepen.
Afgevaardigden van de verschillende landenwerkgroepen worden tweemaal per jaar uitgenodigd door ĎICCO*Kerk-in-Actieí in het Dienstencentrum in Utrecht voor overleg en uitwisseling van informatie. Naar deze vergaderingen zijn namens onze werkgroep afgevaardigd ds Johan Beks en Johan Kunst.
Fred Stellingwerf, lid van onze werkgroep woont deze vergaderingen bij namens de landenwerkgroep Hongarije/RoemeniŽ.
In deze bijeenkomsten is o.a. gesproken over de gezamenlijke website, de financiŽn, de activiteiten en de toekomst van de verschillende Landelijke Werkgroepen.
ICCO*Kerk-in-Actie subsidieert het werk van de verschillende landelijke werkgroepen.

Slot.
De Landelijke Werkgroep Kerkelijke Contacten Nederland-Polen/TsjechiŽ dankt iedereen die in het afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, zich heeft ingezet om betrokken te willen zijn bij de kerkelijke contacten tussen Nederland-Polen en/of TsjechiŽ. De partners trachten van elkaar te leren wat kerk-zijn is, elkaar te leren begrijpen en voor elkaar te bidden.
Het samen beleven van vreugde en verdriet kwam ook in 2014 duidelijk naar voren in de contacten n.a.v. de opgelopen spanningen in Polen en TsjechiŽ na de Russische invasie in De Krim en de ramp met het vliegtuig MH 17 waarbij heel veel Nederlanders om het leven kwamen.
Op de landelijke dag in Dieren werd duidelijk dat de kerken in Nederland en hun partner kerken in Polen of TsjechiŽ hun taken vaak op verschillende manieren uitvoeren en dat de Nederlandse gemeenten niet altijd op de hoogte zijn van de kerkelijke organisatie in Polen en TsjechiŽ. De informatie die zij in de landelijk Polen/TsjechiŽ dag hebben ontvangen kan een aanzet zijn tot een betere verstandhouding. Onbekendheid met de verschillen kan tot onbegrip leiden. In de samenwerking ontdekken de partnergemeenten opnieuw de eigen Christelijke identiteit en ontdekken wij samen wat het betekent om in deze tijd gemeente van Jezus Christus te zijn en wat wij van elkaar en aan elkaar kunnen leren en er voor elkaar kunnen zijn in tijden van spanning en verdriet. Wanneer partnergemeenten zo elkaar tegemoet treden hebben de gemeentecontacten een zinvolle toekomst.

JK. feb.2015


verslag printen   |   terug