Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en TsjechiŽ

Jaarverslag 2013

terug

landelijke werkgroep
kerkelijke contacten Nederland-Polen/Tsjechië

voorzitter:
ds. J.W.Beks
Hastelweg 89a
5616HK Eindhoven
telefoon 040-248 4704
e-mail: j.beks6@kpnplanet.nl
www.gemeentecontacten.nl

 

secretaris:
drs J.A.Th. Kunst
Koningin Wilhelminalaan 25
2264 BL Leidschendam
telefoon 070-327 0933
e-mail: johan.kunst@planet.nl
www.gemeentecontacten.nl

Samenstelling van de landelijke werkgroep op 31 december 2013:
Ds. Johan Beks - voorzitter, drs. Johan Kunst - secretaris, Dhr. Sake Postma - penningmeester,
Mw. Trudie de Rijk-Smit, Ds. Janos Schellevis, Dr. Fred Stellingwerf en mw. mr. Rody Voors-ít Hart.

De landelijke werkgroep heeft in dit verslagjaar twee keer vergaderd op 4 februari en 26 augustus 2013. Tussendoor is er veelvuldig telefonisch en e.mail contact geweest In deze vergaderingen is o.a. aan de orde gekomen:

Overleg met de Poolse bisschop Jerzy Samiec.
Op 19 april 2013 vond een eerste overleg plaats tussen vertegenwoordigers van onze LWG Nederland-Polen, de Poolse bisschop Jerzy Samiec en de kerkenraad van de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag.
Doel van de bespreking was om na te gaan of er voldoende draagvlak is om te starten met Poolse kerkdiensten in Den Haag voor Poolse inwoners van Den Haag e.o.
Besloten is gedurende enkele maanden deze diensten te organiseren. De Poolse Lutherse kerk zal voor deze diensten een predikant naar Nederland laten komen. De Lutherse kerk in Den Haag biedt ruimte aan om de dienst te organiseren. De LWG zorgt voor de organisatie.
Een vergelijkbaar model wordt door de Poolse Lutherse Kerk ook uitgevoerd in Ierland en Duitsland. Naar die landen komt maandelijks een predikant uit Polen voor pastorale hulp en het leiden van een kerkdienst.

Landelijke Polendag-TsjechiŽ dag 20 april 2013 in de Uniekerk in Ďs Gravenzande.
Thema van de dag: Hoe gaan de kerken in Nederland en Polen om met mensen met een beperking.
Inleiders:  ds Karin Seijdell, geestelijk verzorger bij Lunet zorg in Eindhoven.
                ds Marcin Pysz, geestelijk verzorger in tehuizen voor mensen met een verstandelijke
                beperking in Polen.

De landelijke bisschop van de Poolse Lutherse kerk was ook aanwezig op deze dag. Hij heeft een korte toespraak gehouden. Alle Poolse informatie is synchroon vertaald door ds Johan Beks.
De algemene indruk is dat de dag prima is verlopen. De opkomst van de plaatselijke werkgroepen was goed. Dat geeft aan dat in de partnergemeenten behoefte/belangstelling is voor deze vorm van een landelijke bijeenkomst.
Vijf Tsjechische plaatselijke werkgroepen laten weten dat zij ivm andere activiteiten verhinderd waren. Voor het eerst waren ook verschillende Lutherse vertegenwoordigers aanwezig, waaronder een afgevaardigde namens de interim Lutherse synode.

In het middag programma hebben de aanwezigen informatie verstrekt over hun activiteiten in het afgelopen jaar in het kader van de samenwerking met hun partner gemeente in Polen. De plaatselijke organisatie van deze dag was in handen van de werkgroep ís Gravenzande Ė Zychlin.
De Poolse bisschop Jerzy Samiec, leider van de Evangelisch Lutherse kerk in Polen heeft na afloop laten weten dat hij erg ingenomen was met de opkomst en inhoud van deze dag. Het was bemoedigend dat de Poolse bisschop en de vrouwelijke predikant van ís Gravenzande samen de vesper aan het einde van de dag hebben verzorgd.

Holland-dag in Warschau.
De landelijke werkgroep in Polen heeft op 26 oktober haar 25 jarig jubileum gevierd met een Holland-dag in Warschau. Namens onze landelijke werkgroep heeft Johan Beks deze dag bijgewoond. Verschillende Poolse Lutherse bisschoppen waren op de Holland-dag aanwezig. Duidelijk is gebleken dat men de contacten op prijs stelt en zeker wil voortzetten.

Poolse Lutherse kerkdienst in Den Haag.
Op 27 oktober vond de eerste Lutherse kerkdienst voor Poolse inwoners van Den Haag e.o. plaats.
Deze dienst werd verzorgd door Rev. Wojciech Pracki die speciaal voor deze dienst uit Warschau was overgekomen. Naast een aantal belangstellende Nederlanders waren ook enkele Poolse en Pools sprekenden kerkgangers aanwezig. Rev. Pracki heeft aan het einde van de dienst zijn preek kort in het Engels samengevat. In het gesprek na de dienst tussen de Poolse kerkgangers en Rev, Pracki bleek duidelijke de behoefte aan deze dienst. Hoewel er slechts vijf Poolse kerkgangers aanwezig waren was iedereen het er over eens dat deze eerste Lutherse kerkdienst in het Pools een bemoedigend begin is.

Gazeta.
In 2013 is Gazeta tweemaal verschenen. Trudie de Rijk-Smit en ds. Johan Beks hebben veel vertaal- en kopieerwerk verricht om deze uitgaven tot stand te laten komen.
Voor het eerst sinds het verschijnen van GAZETA in maart 2003 heeft de voorkant een kleurrijke verandering ondergaan. De inhoud van het blad die heel divers van aard was, werd door veel abonnees positief gewaardeerd.
De inhoudsopgave van de verschenen Gazetaís is te vinden op onze website, www.gemeentecontacten.nl.

Kerk-in-Actie & Landelijke werkgroepen.
Afgevaardigden van de verschillende landenwerkgroepen worden tweemaal per jaar uitgenodigd door ďKerk-in-ActieĒ in het Dienstencentrum in Utrecht voor overleg en uitwisseling van informatie.
Naar deze vergaderingen zijn namens onze werkgroep afgevaardigd ds Johan Beks en Johan Kunst. Fred Stellingwerf, lid van onze werkgroep woont deze vergaderingen bij namens de landenwerkgroep Hongarije/RoemeniŽ.
In deze bijeenkomsten is o.a. gesproken over de gezamenlijke website, de financiŽn, de activiteiten en de toekomst van de verschillende Landelijke Werkgroepen. Kerk-in-Actie subsidieert het werk van de verschillende landelijke werkgroepen.

Website: www.gemeentecontacten.nl
De tekst van de website is in samenwerking met de landelijke coŲrdinator aangepast en geactualiseerd. Gesproken is over een Ďmoderniseringí van het lay out van de website. Hierover is nog geen besluit genomen. De kosten van de gezamenlijke website van de landelijke werkgroepen worden over de werkgroepen verdeeld.

Tsjechische contacten.
Een aantal plaatselijke werkgroepen heeft op ons verzoek aangegeven welke themaís voor hen van belang zijn in hun contacten met hun partner gemeente in TsjechiŽ. Deze suggesties zijn betrokken in de vaststelling van de agenda voor de Polen/TsjechiŽ dag in 2013.

De Landelijke Werkgroep Kerkelijke Contacten Nederland - Polen/TsjechiŽ dankt iedereen die in het afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, zich heeft ingezet om betrokken te willen zijn bij de kerkelijke contacten tussen Nederland - Polen en/of TsjechiŽ. De partners trachten van elkaar te leren wat kerk-zijn is, elkaar te leren begrijpen en voor elkaar te bidden.

Ook op de landelijke dag in ís Gravenzande werd duidelijk dat de kerken in Nederland en hun partner kerken in Polen of TsjechiŽ hun taken vaak op verschillende manieren uitvoeren.
Onbekendheid van die verschillen kan tot onbegrip leiden. Door de verschillen in geschiedenis en traditie te kennen vullen de partner kerken elkaar aan. In die samenwerking ontdekken partnergemeenten opnieuw de eigen Christelijke identiteit en ontdekken wij samen wat het betekent om in deze tijd gemeente van Jezus Christus te zijn en wat wij van elkaar en aan elkaar kunnen leren. Wanneer partnergemeenten zo elkaar tegemoet treden hebben de gemeentecontacten een zinvolle toekomst.

JK. 05.02.14


verslag printen   |   terug