Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en TsjechiŽ

Jaarverslag 2012

terug

landelijke werkgroep
kerkelijke contacten Nederland-Polen/Tsjechië

voorzitter:
ds. J.W.Beks
Hastelweg 89a
5616HK Eindhoven
telefoon 040-248 4704
e-mail: j.beks6@kpnplanet.nl
www.gemeentecontacten.nl

 

secretaris:
drs J.A.Th. Kunst
Koningin Wilhelminalaan 25
2264 BL Leidschendam
telefoon 070-327 0933
e-mail: johan.kunst@planet.nl
www.gemeentecontacten.nl

Samenstelling van de landelijke werkgroep op 31 december 2012: Ds. Johan Beks - voorzitter, drs. Johan Kunst - secretaris, Dhr. Sake Postma - penningmeester,
Mw. Trudie de Rijk-Smit, Ds. Janos Schellevis, Dr. Fred Stellingwerf en mw. mr. Rody Voors-ít Hart.

De landelijke werkgroep heeft in dit verslagjaar vier keer vergaderd: op 30 januari, 24 maart, 27 augustus en 26 november 2012. In deze vergaderingen is o.a. aan de orde gekomen:

Landelijke Polendag 24 maart 2012 in Amsterdam.

Aanwezig: Ī 40 personen. Het aantal aanwezigen was ongeveer gelijk aan dat van andere jaren.
Ook nu waren van bijna alle partnergemeenten vertegenwoordigers aanwezig. Dat geeft aan dat in de partnergemeenten behoefte/belangstelling is voor deze vorm van een landelijke bijeenkomst.

Thema van de dag:
De invloed van de RK kerk op het denken en de cultuur van de Protestantse kerken in Polen.
Wat betekent dit voor onze kerkelijke contacten?
Deze inleiding is terug te vinden op onze website.
Inleider: Jarek Kubacki, pastor-coŲrdinator van de Kritische Gemeente IJmond.
Hij is opgegroeid en theologisch gevormd in Polen en heeft theologie gestudeerd in Kampen en Leiden.
Sprekers: Ds. Bart Visser - de opvang door de kerken van Poolse werknemers in Boskoop.
Dr. Ids Smedema - introductie van het boek ĎNet iets meer vrijheidí van de Tsjechische theoloog ds Miloö Rejchrt, oud woordvoerder van Charta 77.

Plaatselijke werkgroepen.
Ook dit jaar hebben verschillende plaatselijke werkgroepen gemeld dat de vergrijzing van de leden en de problemen om jongeren te betrekken bij de gemeentecontacten leiden tot het minimaliseren of beŽindigen van de gemeentecontacten. Indien gewenst kan de Landelijke Werkgroep de plaatselijke werkgroepen adviseren bij het beŽindigen van de contacten.
Anderzijds melden enkele plaatselijke werkgroepen een enthousiaste Ďdoorstartí van de gemeentecontacten en zijn nieuwe uitwisselingsbezoeken afgelegd.
De werkgroep in Burgum heeft jaarlijks een uitwisseling van jongeren met de partnergemeente in Swietochowlice - Wirek.

Gazeta.
In 2012 is Gazeta verschenen in mei, september en december.
Trudie de Rijk-Smit en ds. Johan Beks hebben veel vertaal- en kopieerwerk verricht om deze uitgaven tot stand te laten komen. De inhoudsopgave van de verschenen Gazetaís is te vinden op onze website, www.gemeentecontacten.nl.
De inhoud van het blad die heel divers van aard was, werd door veel abonnees positief gewaardeerd.
Omdat gebleken is Gazeta niet altijd bekend is bij de kerkenraad van de partnergemeenten, is besloten aan de scriba van de kerkenraden van onze partnergemeenten een gratis abonnement aan te bieden.

Kerk-in-Actie & Landelijke werkgroepen.
Afgevaardigden van de verschillende landenwerkgroepen worden tweemaal per jaar uitgenodigd door 'Kerk-in-Actie' in het Dienstencentrum in Utrecht voor overleg en uitwisseling van informatie.
Naar deze vergaderingen zijn namens onze werkgroep afgevaardigd ds. Johan Beks en Johan Kunst.
Fred Stellingwerf, lid van onze werkgroep woont deze vergaderingen bij namens de landenwerkgroep Hongarije/RoemeniŽ.
In deze bijeenkomsten is o.a. gesproken over de gezamenlijke website, de financiŽn, de activiteiten en de toekomst van de verschillende Landelijke Werkgroepen.

Website: www.gemeentecontacten.nl
De tekst van de website is in samenwerking met de landelijke coŲrdinator aangepast en geactualiseerd. De kosten van de gezamenlijke website van de landelijke werkgroepen worden over de werkgroepen verdeeld.

Onderscheiding.
Op 15 juni 2012 heeft Johan Kunst, secretaris van onze Landelijke Werkgroep op de Poolse Ambassade in Den Haag de versierselen ontvangen die horen bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Verdienste van de Republiek Polen.
Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de contacten tussen Nederland en Polen op kerkelijk gebied en als voorzitter van de stedenband Leidschendam-Voorburg * Konstancin-Jeziorna.

Tsjechische contacten.
Het is nog niet gelukt om inhoudelijke contacten te leggen met de plaatselijke werkgroepen die een partnergemeente hebben in TsjechiŽ. Een van de bestuursleden van de voormalige Tsjechische werkgroep, nu voorzitter van SGKO = Stichting Kerkelijke Gemeenteopbouw Oost-Europa, heeft gesproken op de landelijke Polendag in Amsterdam. Hij introduceerde daar het boek ĎNet iets meer vrijheidí van de Tsjechische theoloog ds Miloö Rejchrt, oud woordvoerder van Charta 77.
Deze inleiding heeft niet geleid tot meer contacten met plaatselijke Tsjechische werkgroepen.

De plaatselijke werkgroepen met een partnergemeente in TsjechiŽ worden geÔnformeerd over de activiteiten die door en namens de Poolse plaatselijke werkgroepen worden georganiseerd. Helaas mogen wij nauwelijks vertegenwoordigers van Tsjechische werkgroepen verwelkomen bij die activiteiten en wordt onze landelijke werkgroep niet geÔnformeerd over activiteiten van en door plaatselijke Tsjechische werkgroepen.

De Landelijke Werkgroep Kerkelijke Contacten Nederland - Polen/TsjechiŽ dankt iedereen die in het afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, zich heeft ingezet om betrokken te willen zijn bij de kerkelijke contacten tussen Nederland - Polen en/of TsjechiŽ.
De partners trachten van elkaar te leren wat kerk-zijn is, elkaar te leren begrijpen en voor elkaar te bidden.
Door de verschillen in geschiedenis en traditie vullen zij elkaar aan. In die samenwerking ontdekken partnergemeenten opnieuw de eigen Christelijke identiteit en ontdekken wij samen wat het betekent om in deze tijd gemeente van Jezus Christus te zijn. Wanneer partnergemeenten zo elkaar tegemoet treden hebben de gemeentecontacten een zinvolle toekomst.

JK. 25.01.13


verslag printen   |   terug